User
Neprihlásený |Prihlásiť
Contact
Úvod > Aktivity > Príbehy stromov

Príbehy stromov

Stromy, to nie je len továreň na výrobu dreva, plodov a kyslíku. Nie sú len objektom lesníkov, ovocinárov, ochranárov, dendrológov, historikov, či umelcov. Sú to živé bytosti, ktoré tu boli oveľa skôr ako my. Pamätajú si podmienky, v ktorých žili. Sú pre nás zdrojom dôležitých informácií. Predstavujú malé ekosystémy, v ktorých sa každý deň odohrávajú milióny vzácnych a nenahraditeľných príbehov. Sú v mnohom podobné nám, ľuďom. Majú svoje lesné rodiny, vedia prejaviť city, trápenia aj choroby. Odlišujú sa od nás svojou životnou stratégiou a štýlom: na rozdiel od nás si totiž nikdy nezničia prostredie, v ktorom žijú a ktoré potrebujú!

Stromy nemajú ústa, no napriek tomu s nami denne komunikujú. Na naše šťastie im nenarástli ani nohy, aby mohli ujsť. O to viac by sme sa však mali snažiť rozumieť im, počúvať ich hlas, rozpoznať signály, ktoré k nám vysielajú. Pochopiť a poučiť sa z toho ako fungujú a čo pre nás znamenajú. V dobe klimatických zmien a neslýchaného úbytku biodiverzity môžu byť zdrojom našej inšpirácie a studňou našej múdrosti. Nesú posolstvo do budúcnosti a samé sú jej podmienkou. Čo myslíte, čo by povedali stromy, keby vedeli rozprávať?

Predmety: Prírodopis, Slovenčina, Dejepis, Občianska výchova, Etická výchova, Environmentálna výchova

Vzdelávacie ciele

 1. poznať (environmentálny, sociálny, ekonomický) význam stromov pre človeka a pre živú planétu
 2. rozumieť významu stromov pre zachovanie biodiverzity a znižovanie dopadu klimatických zmien
 3. pochopiť princípy trvalo udržateľného spôsobu života

Zručnosti: pozorovanie, skúmanie, organizovanie informácií, vyvodzovanie záverov, systémové myslenie

Pomôcky

pracovné listy:

 

Prostredie:

časť A – trieda 

časť B – školský dvor, ulica, park, lúka

 

Trvanie:

časť A – 45 minút

časť B – 30 minút pravidelne počas roka 

 

Postup

časť A

 1. Na začiatku hodiny položte žiakom jednoduchú otázku: „Čo pre vás znamená strom?“ Nechajte im čas na sformulovanie odpovedí a všetky napíšte na tabuľu alebo flipčart.
 2. Povedzte žiakom, že každý strom, hoci nemá ústa, rozpráva. Rozumieť ich reči však nie je jednoduché. Preto sa jeden strom rozhodol, že im napíše list. Neposlal ho poštou ale vetrom. Cestou však nezbedný vetrík odfúkol niektoré slová z listu.
 3. Dvojiciam žiakov rozdajte pracovný list List stromu a Rozfúkané slovíčka. Ich úlohou je doplniť do listu správne slová a porozumieť tomu, čo sa im strom snaží povedať. Nechajte im dostatok času na vypracovanie.
 4. Spoločne si prečítajte doplnený List stromu a skontrolujte si správne odpovede. Počas čítania si vysvetlite nové pojmy alebo informácie. Pristavte sa pri jednotlivých témach listu a rozvíjajte so žiakmi diskusiu pomocou doplňujúcich otázok:
 • Čo všetko majú ľudia spoločné so stromami?
 • Aký význam majú stromy pre človeka, ostatné živé organizmy, planétu Zem?
 • Ako hospodári s prírodnými zdrojmi človek a ako strom?
 • Ktorý z pokladov alebo schopností stromov je podľa teba najdôležitejší a prečo?
 • Poznáš nejakú pieseň, básničku alebo povesť, v ktorej sa spomína strom?
 • Ako stromy komunikujú, ako prejavujú svoje trápenia a choroby?
 • Súvisia choroby stromov s človekom?
 • Čo by sme sa mohli naučiť od stromov, v čom sú nám príkladom?
 • Akú úlohu máš podľa teba v príbehu, o ktorom si práve čítal?

časť B

 1. Po prečítaní listu sa žiakov spýtajte: „Čo vám strom chcel týmto listom povedať?“ a prediskutujte všetky možné závery.
 2. Povedzte im, že každý strom denne rozpráva množstvo pozoruhodných  príbehov a dobrodružstiev. Porozumieť jeho hlasu sa teraz môžu naučiť aj oni sami. Každému rozdajte pracovný list Príbehy môjho stromu. Spoločne sa porozprávajte o tom, čo všetko si môžu predstaviť pod jednotlivými príbehmi v tabuľke.
 3. Úlohou každého žiaka je vybrať si strom/stromy vo svojom blízkom okolí (školský dvor, mestský park, sídlisko). Najlepšie stromy, ktoré monitorujú v rámci projektu BEAGLE. Pri každej návšteve stromu si viesť stručný záznam o príbehoch, ktoré odpozorovali počas jednotlivých fenologických fáz.
 4. Po zozbieraní dostatočného množstva údajov, napríklad na konci každého ročného obdobia, bude ich úlohou vyplniť list Príbehy môjho stromu, ktorý môžu vystaviť k svojmu BEAGLE stromu na www.beagleproject.org. Aj vďaka nim tak bude môcť strom prehovoriť ku všetkým ľudom.

Z vyplnených pracovných listov Príbehy môjho stromu vytvorte pdf a vystavte ich tu! Zobrazia sa v sekcii Výsledky.